نرده های چوبی

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

نرده چوبی

نرده های چوبی از اجزای زیر تشکیل می شود

  • پایه نرده
  • ایستگاه نرده
  • دسته نرده
  • نعلبکی چوبی

 

پایه نرده :

قسمتی اصلی نرده می باشد که به صورت خراطی و منبت تولید می شود

ایستگاه نرده :

در ابتدای نرده از ایستگاه نرده برای محکمی کار استفاده می شود

دسته نرده :

برای اتصال پایه نرده ها به هم از دسته نرده استفاده می شود

نعلبکی چوبی:

برای اتصال پایه ها به هم از نعلبکی چوبی استفاده می شود

برای دیدن انواع مدل های نرده های چوبی از سایت alldecor8.com   بازید کنید

اگر هم خودتان فنی هستید و دوست دارید نرده را خودتان نصب کنید . اموزش نصب نرده را می توانید در سایت مشاده کنید.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments